+381 (0)63 833 65 61 [email protected]

Metalizacija sa žicom

metalizacija sa žicom

U okviru ovog procesa materijal u obliku žice se topi u kiseoničnom-gorionom plamenu i rasprsivanjem nanosi na podlogu.

Gorioni gas može biti acetilen, propan ili vodonik.

Žica se ubacuje koncentričnim pokretima u plamen gde se topi i atomizira dodavanjem komprimovanog vazduha i usmerava ka površini za prevlačenje.

Preuzmite pdf dokumente:

metalizacija-sa-zicom

Metalizacija sa prahom

metalizacija sa prahom

Ovaj proces se zasniva na istim operativnim principima kao i prethodni sa razlikom da je materijal za prevlačenje ovde sprej prah. Stoga, dostupan je veći izbor materjala za sprej-prskanje pošto se ne mogu svi materijali proizvoditi u obliku žice.

Preuzmite pdf dokumente:

metalizacija-sa-prahom

Elektrolučno sprej-prskanje

Elektrolučno sprej prskanje

U ovoj metodi luk se formira putem kontakta dve suprotno naelektrisane metalne žice koje su obično istog sastava. Ovo dovodi do topljenja na vrhu žice.

Vazduh atomizira istopljeni sprej materijal i potiskuje ga na supstrat. Stopa sprej-prskanja se podešava odgovarajućom regulacijom dužine žice dok se topi tako da se može održavati konstantan luk.

Preuzmite dokumenta:

Elektrolučno sprej prskanje

HVOF – Sprej prskanje velikom brzinom uz pomoć kiseonika i gorionog gasa (High Velocity Oxy-Fuel Spray)

HVOF proces

HVOF proces je relativno nov proces u termalnom sprej-prskanju. Pošto on koristi supersonični mlaz što ga odvaja od konvencionalnog plamenog sprej-prskanja, brzina udara čestice o supstrat je mnogo veća što ima za rezultat poboljšane karakteristike prevlake. Ovaj mehanizam se razlikuje od plamenog sprej-prskanja u tome što se mlaz širi na izlazu pištolja (Figura 7). Gorioni gasovi propana, propilena, acetilena, vodonika i prirodnog gasa se mogu upotrebljavati kao i tečni gasovi kao što je kerozin.

Preuzmite dokument:

HVOF na gas i tečno gorivo

Sprej-prskanje-velikom-brzinom-hvof

Plazma sprej-prskanje APS

 Plazma sprej-prskanje APS

Princip plazma sprej-prskanja je šematski prikazan na slici. Luk visoke frekvencije se pali između anode i volfram katode. Gas koji protiče između elektroda (na primer, He, H2, N2 ili mešavine) se jonizuje tako da se stvara plazmatična lepeza dužine nekoliko centimetara. Temperatura u lepezi može dostizati čak 16000ºK. Sprej materijal se ubacije u vidu praha sa spoljne strane brizgaljke pištolja u plazmatičnu lepezu, gde se topi a potom gasom potiskuje na površinu supstrata.

Preuzmite dokument pdf:

 Plazma sprej-prskanje APS
 Plazma sprej-prskanje APS - plasma-solution

Plazma sprej-prskanje VPS

Plazma sprej-prskanje VPS

Princi plazma sprej-prskanja je šematski prikazan u Figuri 6a. Luk visoke frekvencije se pali između anode i volfram katode. Gas koji protiče između elektroda (na primer, He, H2, N2 ili mešavine) se jonizuje tako da se stvara plazmatična lepeza dužine nekoliko centimetara. Temperatura u lepezi može dostizati čak 16000ºK. Sprej materijal se ubacije u vidu praha sa spoljne strane brizgaljke pištolja u plazmatičnu lepezu, gde se topi a potom gasom potiskuje na površinu supstrata.

Za specifične primene, varijanta ovog procesa bi bila pretvaranje spreja u plazmu u kontrolisanim uslovima niskog pritiska. Za razliku od nanošenja prevlaka u vazduhu (atmosfersko plazma sprej-prskanje ili APS – atmospheric plasma spraying), otopljene čestice se mnogo manje oksidišu kod vakumskog plazma sprej-prskanja (vacuum plasma spraying, VPS) što za rezultat daje prevlake značajno višeg kvaliteta [3].

Preuzmite dokument:

plazma sprej prskanje vps